Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Бататгал

Геометр хувиргалтаар өгөгдсөн функцийн графикийг хувиргаж, мэдлэгээ бататгах хэрэгсэл 1. Тэнхлэгийн тэгш хэм, төвийн тэгш хэмийг тус бүр үзнэ үү. 2. a параметрийн утгыг хөдөлгөж, графикийг ажигла.
Даалгавар 1. Ординат, абсцисс тэнхлэгийн параллель зөөлт ямар ялгаатай байна вэ? 2. a параметрын утга функцийн шилжилтэнд хэрхэн нөлөөлж байна вэ? 3. Өгөгдсөн функцийн графикийг x, y тэнхлэгийн дагуу нугалхад тэнд ямар хувиргалт хийх вэ? 4. Өгөгдсөн функцийн графикийг өмнө үзсэн бусад хувиргалтаар хувиргаарай.