Qüestionari de funcions trigonomètriques

Pregunta 01

Les unitats en què vindrà expressat sin(x) on x és un angle qualsevol són:

Marqueu on calgui

Pregunta 02

Si treballem funcions trigonomètriques, els angles vindran expressats en...

Marqueu on calgui

Pregunta 03

Les funcions f(x)=sin (x) i g (x)=cos (x) coincideixen...

Marqueu on calgui

Pregunta 04

La funció inversa de f (x)=sin (x) és...

Marqueu on calgui

Pregunta 05

El domini de la funció f (x)=cos (x)...

Marqueu on calgui

Pregunta 06

La funció f (x)=arctan (x)...

Marqueu on calgui

Pregunta 07

Si f (x)=cos (x), l'antiimatge de 1/2

Marqueu on calgui

Pregunta 08

Els punts d'inflexió de la funció f (x)=sin (x)...

Marqueu on calgui

Pregunta 09

La funció f(x)=tan(x)

Marqueu on calgui

Pregunta 10

Sigui f (x)=sin (x+b).

Marqueu on calgui

Pots emprar aquest applet si vols comprovar algunes de les preguntes anteriors.