معادله ی برداری خط راست

:نویسنده
setareh noorbakhsh
با توجه به شکل پایینی به سؤالات بعدی پاسخ دهید:
2. مختصات نقطه های P و X در شکل چیست؟ مختصات بردارهای t.d , d , OX , OP کدام است؟ 3. چه رابطه ای میان بردارهای ذکر شده، وجود دارد؟ 4. توضیح دهید؛ با تغییر مقدار مشخصه t، این مقدار ها چگونه تغییر می کنند؟ 5. مختصات نقطه x در t=4 ، t=-1، t=0 چیست؟ 6. به ازای چه مقادیری از t، مختصات (X=(10,8 و (X=(-3.5,3.5 خواهد شد. 7. چه مقادیر دیگری از t هستند، که مختصاتX در آن ها (4,5) می شود؟ علت را بیان کنید. 8. به ازای هر مقدارِ از t چه نقاطی به دست می آید. چه مقادیری به دست نمی آید؟ 9. چه رابطه ای میان سؤال قبلی و معادله ی (x,y) = (1,5) + t (3,1) وجود دارد؟ موقعیت P و d را طوری تغییر دهید، تا معادله ی برداری خط راست های زیر به دست آید: خط راستی که از ( P(7,5 می گذرد با بردار (2-,1) موازی است. خط راستی که از نقطه ی (10,0.5) عبور می کند با بردار (3و2-) موازی است. موازی محورافقی که از نقطه ی (2.4) می گذرد. نیمساز ربع اول و سوم باشد.