Punto de Fermat

Dado un triángulo ABC, o chamado punto de Fermat ou de Torricelli, F, é o punto no cal a suma das distancias aos vértices do triángulo é menor. Se os ángulos do triángulo son menores de 120º, o punto é interior ao triángulo. Se algún dos ángulos é maior, o punto que verifica a condición de distancia mínima sería o propio vértice do ángulo maior de 120º. Se queres saber cmo obter o punto de Fermat, constrúeo con regra e compás.