Ll01S02Ex02

Una mitjana qualsevol d'un triangle, és a dir la línia que uneix un vèrtex amb el punt mig del costat oposat, és menor que la semisuma dels dos costats que surten del mateix vèrtex, i més gran que la meitat de l'excés d'aquesta suma sobre el tercer costat.