Tasca III

Autor:
dorrod

Modificacions: Eliminació de punts

Donades les funcions  i  troba'n el seus respectius dominis i decideix si són o no són la mateixa funció.

Fent servir la resposta de l'apartat anterior, decideix si les funcions anteriors són la mateixa funció. En cas negatiu, sota quines condicions es pot simplificar-se la funció . Fes extensiva la teva resposta simplificant de manera apropiada la funció .

En cas que les funcions del primer apartat,  i  no siguin la mateixa funció, determina el subconjunt més gran del conjunt dels nombres reals, , on sí que ho són. Expressa en el llenguatge específic de les matemàtiques, la igualtat anterior. En els punts on les funcions anteriors no són iguals, defineix de manera precisa en què consisteix la desigualtat.

Dibuixa, sobre un mateix sistema de referència cartesiano del pla, les gràfiques de les funcions  i , fent patents les diferències.
Dibuixa les corbes d'equacions , ,  i .

Donades les corbes d'equacions , ,  i a) Proba que l'eix d'ordenades, OY, és una component de la corba , però no pas de la resta. b) Proba que corba  no té punts d'intersecció amb l'eix d'abscisses, OX, contràriament a la resta. c) Proba que  pertany al recorregut de les primeres tres primeres corbes però no pas de la quarta. d) Decideix si les corbes anteriors són o no són la mateixa funció. En cas negatiu, defineix les diferències entre aquestes quatre funcions, preses dues a dues.

Troba una funció tal que , qualsevol que sigui

Recorda que una funció es diu definida a intervals o trossos quan és de la forma  on  són intervals disjunts dos a dos, és a dir, està definida de manera diferent en intervals diferents i disjunts de la recta real. Defineix la funció valor absolut,  mitjançant una funció a trossos i representa-la.
Representa la funció . Fent servir la funció anterior, degudament modificada, representa la funció  on .

Explicita detalladament les diferències entre les funcions   i

Detalla el procediment que seguiries si a partir de la funció  vols obtenir altres tres funcions que coincideixin amb  en tot el seu domini excepte els conjunts indicats:                                       Fent servir els teu procediment troba les funcions indicades  a partir de .