Úloha 3

Mějme úhel φ = 45°. Narýsujte kružnici k, pro kterou platí: 1) její poloměr je 2,8cm, 2) obě ramena konvexního úhlu jsou jejími tečnami.