Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Jednakostraničan trougao

Jednakostraničan trougao je trougao koji ima sve stranice jednake, dakle važi AB=BC=CA. Sve stranice jednakostraničnog trougla označavamo sa . Kako su sve stranice jednake, zaključujemo da su i svi uglovi jednaki (jer se naspram jednakih stranica nalaze jednaki uglovi), dakle važi .

slika1. jednakostraničan trougao