Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Агуулга

Геогебра өдөрлөг 2019

Зорилго: Геогебра програмыг математикийн сургалтад ашиглаж буй  туршлага, шинэлэг санаа шийдлүүдтэй танилцуулах,  програм дээр ажиллах ур чадварыг нэмэгдүүлэх; Математикийн багш нарыг мэргэжлийн болон заах арга зүйн  хөгжүүлэлтээр хангах,  Мэдээллийн технологийг сургалтад ашиглах, хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх чиглэлийн улсын болон олон улсын уралдаанд бэлтгэх  хамтран ажиллах, мэдээллээ хуваалцах
Геогебра өдөрлөг 2019