สื่อคณิตศาสตร์ครูหมู

Author:
tharin54
สื่อคณิตศาสตร์ครูหมู ได้จัดทำ e-book ขึ้นโดยใช้โปรแกรม Geogebra เพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้ที่สนใจ