Өрөөсгөл хязгаарыг судлах

[color=#ff0000]Алдааг засч оруулах D:\havarmaa\LIMIT\ggb\limit of function\2-2\DA2-3 - v2 файо байгаа. Хязгааргүй гарах дээр оршихгүй гэж гараад байгаа засах[/color][br]Дурын функц гараас оруулан өгсөн цэг дээрх баруун, зүүн өрөөсгөл хязгаарыг харах, тухайн цэг дээр функц хязгаартай эсэхийг харах

Information: Өрөөсгөл хязгаарыг судлах