Tres poligons.

Autor:
dorrod

1.Les coordenades dels vèrtexs dels poligons ABCD, PQR i UVWX són, respectivament, A(0,1), B(2,0), C(1,-2), D(-1,-1)., P(-3,0), Q(0,-1), R(-1,-5), U(6,4), V(7,3), W(6,0) i X(5,3)

2. Dels polígons anteriors, quin o quins són triangles? Algú n'és un quadrilàter?

3. Si classifiquem els triangles tenint en compte els seus angles interiors, podem trobar triangles acutangles, rectangles i obtusangles. Troba a la xarxa en què es diferencien i escriu-ho a l'espai a sota.

4. Dibuixa un triangle acutangle, un triangle rectangle i un triangle obtusangle. Posa un rètol a cadascú.

5. Si es classifiquem els triangles tenint en compte les longituds dels seus tres costats, aquests poden ésser: (Dos costats es diuen congruents si tenen la mateixa longitud)

Marqueu on calgui
  • A
  • B
  • C
  • D
Comprova la meva reposta (3)

6.