Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

חברות - חקירת פתרון שתי משוואות לינאריות, או חיתוך בין שני ישרים

בעיה מילולית מתוך הפיצוח ערכים ומתמטיקה ובה חקירת פתרון שתי משוואות לינאריות, או חיתוך בין שני ישרים. הבעיה מלווה ביישום זה לחקירה ולהמחשה ויזואלית של פתרון הבעיה. ביישום ניתן לחקור את הקשר בין הייצוג הטבלאי, הגרפי והאלגברי של הישרים ומציאת נקודת החיתוך ביניהם.