EG14 Angles adjacents i angles oposats pel vèrtex

1. Dibuixa una recta a partir de dos punts, i marca un tercer punt sobre ella. 2. Crea un punt fora de la recta. 3. A partir d'aquests 4 punts, dibuixa dos angles adjacents. 4. Dibuixa una nova recta secant a la primera. 5. Dibuixa dos angles oposats pel vèrtex al punt de tall de les dues rectes. 6. Mou els punts per comprovar que els angles oposats pel vèrtex sempre són iguals entre ells.