محاسبه ي انتگرال معيّن ریمان

:نویسنده
saeed
در شکل مقابل تابعي با مساحت حد پائين (با رنگ قرمز) و مساحت بالا (با رنگ آبي) را در هر جزء مشاهده مي کنيد. و نقاط قابل تغيير i و j حدود ابتدايي و انتهايي انتگرال گيري هستند. با تغيير پارامترهاي a ،b ، c و d مي توانيد شکل منحني را تغيير دهيد.