ارتفاع چند ضلعی ها

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: ارتفاع هدف: رسم ارتفاع های متوازی الاضلاع
شرح فعالیت: همانطور که می دانید ارتفاع نظیر یک چند ضلعی، فاصله ی رأس مقابل آن ضلع تا آن ضلع است. به عبارت دیگر وقتی از رأس یا رأس های مقابل بر آن ضلع عمود کنیم ارتفاع آن ضلع را رسم کرده ایم. در شکل زیر یک متوازی الاضلاع می بینید مقابل ضلع AB چند رأس وجود دارد؟ برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. می خواهیم از این رأس ها بر این ضلع عمود رسم کنیم. برای این کار مرا حل زیر را انجام دهید: 1- ابزار رسم خط عمود را انتخاب کنید. سپس رأس و سپس روی ضلع مورد نظر کلیک کنید. 2- ابزار پاره خط را انتخاب کنید و روی نقاط ابتدا و انتهای پاره خطی که ارتفاع نظیر ضلع را مشخص می کنید کلیک کنید. ( به عنوان مثال در شکل مقابل روی نقاط مشخص شده باید کلیک کنید)