Motivacijski zadatak: graf linearne jednadžbe

U dvorištu se nalaze kokoši i kunići. Ukupan je zbroj njihovih nogu 24. Koliko je u dvorištu kokoši, a koliko kunića? Pronađite sva rješenja (ima ih pet) i odgovarajuće točke ucrtajte u koordinatni sustav. Uputa: ako bi bilo 6 kokoši i 3 kunića, tada ucrtajte točku (6,3).
Koja jednadžba povezuje koordinate x i y dobivenih točaka? Upišite tu jednadžbu u polje za unos. Ako dobiveni pravac prolazi svim tim točkama, dobro ste odredili jednadžbu pravca.