Valoració d'un àcid fort amb una base forta

Afegeix la solució de NaOH desplaçant el punt lliscant i obtindràs els punts experimentals de la corba de valoració corresponent a la neutralització de 5 mL d'una solució 0,1 M de HCl amb una solució 0,05 M de NaOH. Pots visualitzar o amagar la corba obtinguda i les coordenades del punt d'equivalència. Pot visualitzar-se sobre la corba l'interval de viratge de tres indicadors diferents i decidir quin és el més indicat per mostrar el punt final de la valoració. El traç dels punts experimentals pot esborrar-se amb Ctrl+F.
1. Escriu la reacció de neutralització entre l’àcid clorhídric i l’hidròxid de sodi. 2. A partir de la corba, quin és el pH inicial de la solució d’àcid clorhídric, abans de començar la valoració? Fes els càlculs que correspongui i comprova que aquest és, efectivament, el pH d’una solució 0,1 M d’àcid clorhídric. 3. Calcula el volum de la solució 0,05 M de NaOH necessari per valorar completament els 5 mL de solució 0,1 M de HCl. A quin punt de la corba correspon aquest volum? 4. Justifica que el pH en el punt d’equivalència sigui 7. 5. Explica la diferència entre el punt d’equivalència i el punt final d’una valoració. Indica raonadament quin dels tres indicadors disponibles resulta més adequat per a assenyalar el punt final d’aquesta valoració. 6. Escriu el nom de l’utillatge de laboratori emprat en la valoració i explica breument el procediment experimental emprat.