Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Ostrosłup trójkątny / Triangular pyramid

Suwaki α i β pozwalają na obracanie przestrzeni trójwymiarowej. Odpowiadające im suwaki a i b ustalają szybkość automatycznej zmiany wartości kątów α i β. Suwak o pozwala obracać płaszczyznę tnącą dookoła osi OZ, a suwak z umożliwia ustalenie kąta nachylenia płaszczyzny tnącej do płaszczyzny XOY. Suwak P pozwala na przesuwanie płaszczyzny tnącej wzdłuż prostopadłego wektora. Sliders α and β allow you to rotate three-dimensional space. Corresponding slides a and b determine the speed of automatic changes in the angles α and β. The slider o allows you to rotate the cutting plane around the axis OZ, and the slider z lets you determine the angle of the cutting plane to the plane XOY. Slider P allows you to move the cutting plane along the perpendicular vector.