Зураг зүйн хичээлд геогебра хэрэглэгдэхүүн ашиглах нь

Зохиогч:
oyunaalhamaa
Удирдсан багш: Ц. Навчаа Гүйцэтгэсэн: Т. Лхамсүрэн БМБ-3 Э. Оюунцэцэг БМБ-3
Зураг зүйн хичээлд геогебра хэрэглэгдэхүүн ашиглах нь

Гарчиг