Distribución Normal tipificada

Persoa autora:
Chus
Tema(s):
Estatística
O interese desta distribución normal reside en que as súas probabilidades están tabuladas, e en que é posible converter calquera distribución normal nunha distribución normal tipificada. A súa función de densidade é - -  A área total encerrada entre a súa gráfica e o eixe de abscisas é igual a 1 -  A área encerrada pola función e o eixe de abscisas nun intervalo [a,b] coincide coa probabilidade de que a variable aleatoria tome valores pertencentes a ese intervalo [a,b].  A función de densidade presenta un máximo en x==0, e dous puntos de inflexión en x==-1 e x==1, e ten ó eixe 0X como asíntota.  É unha función par, a súa gráfica é simétrica respecto ao eixe de ordenadas.
Manexo das táboas A normal N(0,1) está tabulada para valores a partir de 0 e ata 3'99. Se por exemplo queremos calcular, P(z2'78) temos que realizar os seguintes pasos:
  •   Buscar a parte enteira e as décimas na primeira columna (neste caso 2'7).
  •   Buscar as centésimas na primeira fila (neste caso 8).
  •   No punto de intersección da fila e da columna que atopamos, temos a probabilidade buscada, neste caso 0'9973.
Se queremos calcular unha probabilidade dun valor maior que 3'99, abonda fixarse en que as probabilidades correspondentes a valores tales como 3'62 e maiores xa valen 0'9999 (practicamente 1) Por outra banda, lembremos que neste tipo de distribucións non ten sentido formularse probabilidades do tipo P(z=2'8), xa que sempre valen 0, ó non encerrar ningunha área. Polo tanto, se nola pedisen , basta dicir que P(z=2'8)=0. Por isto mesmo, P(z2'78)=P(z<2'78). A táboa que podedes usar na ABU da os valores de . Proporciona a probabilidade á esquerda para valores positivos de z.
Manipula a construción para calcular probabilidades.
Calcula as seguintes probabilidades empregando a táboa e comproba o resultado co applet: P(z<-1'45) P(z-1'45) P(z5'75) P(-1'75z-1) P(-1'5z1'5) P(z-4)