ROTACIJA

1.U pravokutnom koordinatnom sustavu zadan je pravokutni trokut. Vrhovi trokuta imaju cjelobrojne koordinate. Odredite koordinate vrhova, A ' , B ' i C ' , njegove slike dobivene rotacijom oko ishodišta za kut od 90 ° .

2. U sljedećem zadatku zadana vam je okrugla ogrlica složena od kružića. Položaj je početne ogrlice fiksan. Ogrlica ima 24 perle jednaka polumjera. Označite koja ogrlica ima perle zarotirane za − 90 ° u odnosu na zadanu oko istaknutog središta?

Provjerite svoj odgovor ovdje

3. Odredite .....

Odredite koja od slika predstavlja preslikavanje rotacijom s obzirom na istaknutu točku SS i zadani kut.

Provjerite svoj odgovor ovdje

4. Slika prikazuje rotaciju dužine AB. Za koji kut je napravljena rotacija?

Provjerite svoj odgovor ovdje

5. Rotiraj dužinu AB za -90° oko središta rotacije S.(smjer kazaljke na satu).