Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Ndikimi i vlerave të jashtëndodhura në mesore dhe mesatare

Si ndikojnë vlerat e jashtëndodhura në mesatare dhe mesore? Lëvizni pikën G majtas dhe/ose djathtas dhe vëzhgoni se çfarë ndodh me mesoren dhe mesataren.