Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

מה הקשר בין השיפועים של הישרים המאונכי?

שרטוטו במערכת הצירים 4 זוגות של ישרים מאונכים ( תשתמשו בכפתור של ישר מאונך). רשמו במחברות את השיפועים שלהם. האם רואים מה הקשר? בהמשך נוכיח נוסחה.