زوایای چند ضلعی منتظم

:نویسنده
Fereshteh Esmaili
جدول مجموع زوایای داخلی و خارجی چند ضلعی های منتظم
فعالیت به نظر شما با افزابش هر ضلع مجموع زوایای داخلی یه چه صورتی تغییر مبکند مجموع زوایای خارجی هر یک از چند ضلعی های زیر را حساب کنید الف) هشت ضلعی منتظم ب) ده ضلعی منتظم به کمک جواب سوال قبل الف) اندازه هر زاوبه خارجی یک ده ضلعی منتظم را حساب کنید ب) به کمک آن اندازه هر زاویه داخلی یک ده ضلعی منتظم را محاسبه کنید