زوایای چهار ضلعی محدب

:نویسنده
setareh noorbakhsh
توضیح: شکل زیر یک چهار ضلعی محدب ( یک ناحیه محدب است ، اگر پاره خطی که هر دو نقطه ی دلخواه آن را به هم وصل می کند کاملاً درون ناحیه قرار گیرد. ) است که زاویه های داخلی آن نشان داده شده و می توان با حرکت دادن نقطه های آبی اندازه ی زاویه های داخلی آن را تغییر داد.
فعالیت: نقطه ی سبز رنگ را حرکت داده و توضیح دهید چه اتّفاقی رخ می دهد؟ 1. مجموع زاویه های داخلی یک چهار ضلعی، با مجموع زاویه های داخلی چه شکل هایی برابر است؟ موقعیّت رأس ها را تغییر داده و بار دیگر نقطه ی سبز رنگ را جابه جا کنید، چه می بینید؟ 2. مجموع زاویه های داخلی هر چهار ضلعی چند درجه است؟ چرا؟