Тригонометрийн тойрог: Жишээ2

Зохиогч:
Ч.Энхбаатар

unit circle example