Графичко решавање на систем од две линеарни равенки

Движете ги слајдерите за коефициентите на првата права (црвената права) и оние на сината права (вториот сет на коефициенти)
Обидете се да ја откиете врската помеѓу коефициентите за системот да нема решени? Обидете се да ја откиете врската помеѓу коефициентите за системот да има бесконечно многу решенија?