Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Suma de Fraccions amb diferent denominador

La Maria ha plantat dos novenes parts del seu jardí amb margarides, el seu amic Llorens ha plantat quatre sisenes parts amb roses. Quina fracció del jardí han plantat entre tots dos?
Procediment de treball amb l'ajuda de l'aplicació GeoGebra:
  • Movent els punts lliscants representem les dos fraccions en els gràfics groc i verd.
  • Esbrinem el mínim comú múltiple dels dos denominadors, podem utilitzar la màquina que trobareu a continuació per comprovar si ho hem fet bé.
  • Movent els punts lliscants representem dues fraccions equivalents a les anteriors en els gràfics blau i vermell.
  • Movem el punt blau i posem els gràfics equivalents a sobre dels primers. Si les zones acolorides coincideixen sabrem que hem fet bé les equivalències. Una vegada feta la comprovació retornem els gràfics a la posició original.
  • Després movem el punt groc i posem el gràfic vermell a sobre del blau. La zona que resta acolorida és el resultat del problema si tenim en compte que la zona acolorida de color lila s'ha de sumar dues vegades.
  • Podem variar les fraccions i resoldre múltiples sumes de fraccions, cal recordar que la zona de color lila cal sumar-la dues vegades.