Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

בניית טרפז ישר זווית

בניית טרפז ישר זווית המשימה לקוחה מהספר"אפשר גם אחרת חלק א אפור א. בנו טרפז ישר-זווית באמצעות שני הבסיסים והשוק המאונכת לבסיסים. ב. כמה טרפזים שאינם חופפים ניתן לבנות באמצעות הנתונים? ג. האם כל צירוף של נתונים מאפשר לבנות את הטרפז? הסבירו. ד. בנו טרפז שאיננו ישר-זווית על-פי הנתונים. כמה טרפזים תוכלו לבנות הפעם?  

שלבי בנייה לסעיף א.(מצורף גם קובץ גאוגברה)

 
  1. העתקת קטע (בסיס אחד של הטרפז)
  2. העלאת אנך מקצה הקטע (הבסיס)
  3. העתקת השוק על האנך.
  4. העלאת אנך מהקצה השני של השוק.
  5. העתקת הבסיס השני של הטרפז על האנך.
  6. סגירת המצולע לטרפז
  1. .