Título para compartir en Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Relación entre o ángulo central e o inscrito

Descrición para alumnos: Tratase de estudiar a relación entre os ángulos central e inscrito nunha circunferencia:

  1. O ángulo central ten o seu vértice no centro da circunferencia "O".
  2. O ángulo inscrito ten o seu vértice nun punto de la circunferencia "P".
  3. Ambos ángulos abarcan o mismo arco AB.
Pulsa coa flecha do rato  no punto P , e desplaza o punto P pola circunferencia. Marca e desmarca as caixas de verificación a e b. Preguntas:
  1. ¿Para un mesmo arco, qué relación gardan a medida do ángulo inscrito respeto do central?
  2. ¿O valor do ángulo inscrito depende de onde esté situado o punto P da circunferencia, fóra do arco?
  3. Define ángulo exterior dun triángulo, e comproba que é a suma dos ángulos internos non adxacentes.