Copy of تقارن محوری

:موضوع
تقارن
در شکل زیر دو روباه را می بینید که یکی از آن ها از تقارن محوری دیگری به وجود آمده است و می توان با حرکت دادن نقطه های آبی واقع در محور تقارن یا حرکت دادن روباه سمت ﭼﭗ، تقارن دیگری ایجاد کرد.
فعالیت: با کشیدن اجزایی از شکل که قابلیت جا به جایی دارند، مفهوم تقارن محوری را تجربه کنید. مشاهدات خود را توضیح دهید. 1. شکل دو روباه را از لحاظ شکل، موقعیّت، اندازه، جهت، ... با یکدیگر مقایسه کنید. شباهت و تفاوتشان در چیست؟ 2. چه را بطه ای میان محور تقارن و دو شکل به چشم می خورد؟