Ll01S03Ex02

Es diu que dos punts [math]A[/math] i [math]A'[/math] són [i]simètrics[/i] respecte a una recta indefinida [math]XY[/math], quan aquesta recta [math]XY[/math] és perpendicular passant pel punt mig de [math]AA'[/math]. Demostrar, segons aquesta definició: [math]1^{\text{o}}[/math] que si [math]A'[/math] i [math]B'[/math] són els simètrics respecte [math]XY[/math] de dos punts qualssevol [math]A[/math] i [math]B[/math], les dues rectes simètriques [math]AB[/math] i [math]A'B'[/math] són iguals entre si; [math]2^{\text{o}}[/math] que l'angle [math]CAB[/math] entre dues rectes [math]AB[/math] i [math]AC[/math] és igual a l'angle [math]C'A'B'[/math] de les seves simètriques [math]A'B'[/math] i [math]A'C'[/math].