رابطه ی فیثاغورس کپی از

:نویسنده
Ali, ostadkarimabbas
رابطه ی فیثاغورث: فیثاغورث ریاضیدان یونانی است که بین مربعات ساخته شده بر روی سه ضلع مثلث قائم الزاویه رابطه ای راکشف کرد برای پی بردن به این رابطه فعالیت زیررا انجام دهید.
1-آیا مثلثی با اندازه ی اضلاع6و8و10سانتیمتر قائم الزاویه است؟چرا؟ 2-اگر اندازه ی هر ساق مثلث قائم الزاویه ای 10سانتیمتر باشد وتر آن چند سانتیمتر است؟چرا؟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<<پژوهش کنید>>------------- اگر به جای مربع برروی اضلاع مثلث نیم دایره بسازیم آیا باز همین رابطه وجوددارد؟(می توانید از نرم افزارجئوجبرااستفاده کنید) اگرپس از انجام این پژوهش به نتیجه ی کلی تری رسیدید در قسمت نظر سنجی برای استفاده دیگران بنویسید.