زوایای مکمل,متوازی الاضلاع

:نویسنده
setareh noorbakhsh
دانش آموزان در این فعالیت شما می توانید با متوازی الاضلاع و خواص آن آشنا شوید. هر یک از رئوس متوازی الاضلاع را جا به جا کنید و ویژگی های متوازی الاضلاع را بررسی کنید. کدام اضلاع با هم موازی هستند؟ نقاط الف ، ب و د را جا به جا کنید و حدس خود را بررسی کنید. کدام زاویه ها در متوازی الاضلاع با هم برابر است؟ نقاطی که در بالا نوشته شده را جا به جا کنید و متوازی الاضلاع های جدیدی بسازید و حدس خود را بررسی کنید. کدام زوایا مکمل هم هستند؟ آیا تعریف زاویه های مکمل را می توانید به یاد بیاورید؟