wiskunde in de derde graad 700+ bestanden

Verken meer dan 700 bestanden waarmee leerlingen in de derde graad van het secundair onderwijs op een interactieve manier wiskundige begrippen kunnen verkennen en oefenen.
Getallenleer Machten met rationale exponenten nde machtswortels Logaritmen
 • macht en logaritme - macht en grondtal - eigenschappen en rekenregels
Goniometrie
 • som- en verschilformules - regels van Simpson - goniometrische formules
Complexe getallen
 • voorstelling - som, verschil, product, quotiënt, macht en wortel
Delen van veeltermen Matrices
 • definitie - stelsels - determinanten - matrices en grafen
Relaties en verandering Rijen
 • rekenkundige en meetkundige rijen - convergentie en limieten - som eerste n termen - toepassing: intrestrekenen
Limieten
 • grafisch en rekenkundig - staartgedrag veeltermfuncties - limieten van rationale functies - asymptoten
Continuïteit Afgeleide
 • toenamediagram - differentiequotiënt - ogenblikkelijke verandering - rico van raaklijn - middelw.stelling van Lagrange
Afgeleide functie
 • x, x², x³ ... xn - som, veelvoud - kettingregel - product - quotiënt
Extrema
 • stijgen en dalen - soorten stijgen en dalen - extrema - stelling van Rolle
Toepassingen van afgeleiden
 • economisch: marginale kost - fysica: snelheid - regel van l'Hôpital
Tweede afgeleide Kenmerken van functies
 • domein, bereik, nulwaarden, tekenschema, verloopschema
Verloop van functies
 • veeltermfuncties - rationale functies - irrationale functies
Extremaproblemen Transformaties Exponentiële groei
 • lineaire en exponentiële groei - startwaarde en groeifactor - radioactief verval - logaritmische schaal
Exponentiële en logaritmische functies
 • Exponentiële functies - logaritmische functies - exponentiële vergelijkingen
Goniometrische functies
 • graden en radialen - f(x) = sin(x) - algemene sinusfunctie
Onbepaalde integraal
 • limiet van som - f(x) = sin(x), inverse van afgeleide
Bepaalde integraal Toepassingen van integralen
 • oppervlakte - inhoud - gemiddelde functiewaarde - booglengte - manteloppervlakte
Integratiemethodes
 • onmiddellijke integratie - splitsing - substitutie - partiële integratie
Integralen in context
 • economie - fysica: arbeid, snelheid en afgelegde weg - zwaartepunt
Meetkunde Vergelijkingen van rechten
 • vectoriële-, parameter- en cartesische vergelijking van rechten in de ruimte
Vergelijkingen van vlakken
 • vectoriële-, parameter- en cartesische vergelijking van vlakken in de ruimte
Data en onzekerheid Statistiek
 • steekproeven en representativiteit - toetsen van hypothesen
Normale verdeling
 • normale en standaardnormale verdeling - aantal waarden kleiner dan, tussen of groter dan, binomiale verdeling betrouwbaarheidsintervallen
Kansrekenen
 • kruistabellen - boomdiagrammen - wet van Laplace - som- en productregel - voorwaardelijke kans
Telproblemen
 • kansen zonder of met herhaling - groeperingen - driehoek van Pascal - binomium van Newton
Discrete wiskunde Logica Lineaire programmering