مختصات : بردارها

:نویسنده
setareh noorbakhsh
در شکل زیر دو بردار می بینید که می توان با حرکت دادن نقطه های آبی موجود در نوک ﭘیکان آن ها، طول واندازه ی آن ها را تغییر داد.
فعالیت: نقاط آبی رنگ را حرکت دهید، بردارهایی با مختصات (5و0) و (4-و6) را نمایش دهید. بردارهایی با مختصات (0و10-) و (4-و4-) را هم نشان دهید. 1. هر دو بردار را به مختصه های یکسان (8 و2- ) برسانید. وضعیت دو بردار، برای داشتن مختصه های یکسان چگونه است؟ 2. مختصات هر بردار را چگونه اندازه می گیرند؟ 3. برابری این دو بردار را با تصویر بیان کنید. در این حالت، مختصه هایشان چگونه هستند؟ برداری به مختصات (2و3) را نشان دهید، بردار دیگر را بر آن عمود کنید. 4. در این صورت، چه رابطه ای میان مختصات دو بردار عمود بر هم وجود دارد؟