Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Pravokutni koordinatni sustav

Pravokutni koordinatni sustav

1. zadatak Uređene parove - točke ucrtaj u koordinatni sustav na geografskoj karti. Za svako rješenje napiši u kojoj se državi nalazi ili na kojoj se geografskoj lokaciji (grad, more, planina) na karti se koordinata nalazi.

A (3, 3) Država u kojoj se uređeni par nalazi je...

B (-4, 3) Geografska lokacija (grad) na kojoj se nalazi uređeni par je...

C (-5, -1) Država u kojoj se uređeni par nalazi je...

D (0, 0) Država u kojoj se uređeni par nalazi je...

E (-3, -1) Geografska lokacija (more) na kojoj se nalazi uređeni par je...

F (4, -4) Geografska lokacija (more) na kojoj se uređeni par nalazi je...

G (-3, 2) Država u kojoj se uređeni par nalazi je...

2. zadatak Pogledaj sliku i ispiši koordinate točaka sa slike.

3. zadatak Koristeći ponuđene alate nacrtaj osnosimetrične točke zadanih točaka A i B s obzirom na os y, te spoji dobivene točke odnosno nacrtaj geometrijski lik. Ispod slike odgovori na pitanja.

Koji si geometrijski lik nacrtao/nacrtala? Izračunaj mu opseg i površinu.