مجموع زوایای مثلث

:نویسنده
setareh noorbakhsh
هدف: - آشنایی با شکل هندسی مثلث - آشنایی با زوایای مثلث - آشنایی با مجموع زوایای داخلی مثلث شرح فعالیت: دانش آموزان دراین فعالیت تعاملی، مجموع زوایای داخلی را در مثلث های مختلف بررسی و محاسبه می کنند. همان طور که می دانید، مثلث یک شکل هندسی است که سه راس دارد که سه ضلع این رئوس را به هم وصل می کند. همان طور که درفعالیت های گذشته مشاهده کردیم ، انواع مختلفی مثلث وجود دارد. در این فعالیت، ابتدا راس الف را جا به جا کنید، به اندازه زاویه ها دقت کنید و سه زاویه نمایش داده شده را با هم جمع کنید. (البته در قسمت پایینی صفحه هر کدام از زوایا نوشته شده و حاصل جمع سه زاویه نوشته شده است.) در این مرحله راس ب را جا به جا کنید و مجموع زوایای داخلی مثلث را محاسبه کنید. در مرحله بعد راس ج را جا به جا کنید و بررسی های قبل را انجام دهید. در مراحل پایانی می توانید دو راس را جا به جا کرده و مثلث های جدید بسازید و مجموع زوایای داخلی را محاسبه کنید. در پایان چه نتیجه ای می گیرید؟ آیا می توانید بگویید این جمله صحیح است یا خیر :" مجموع زاویه‌های داخلی مثلث 180 درجه است "