عمود منصف

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: کاربرد خاصیت عمود منصف هدف: کشف و درک این مطلب که مرکز یک دایره روی عمود منصف وتر قرار دارد.
شرح فعالیت: شکل زیر یک دایره را نشان می دهد که پاره خط AB یک وتر و نقطه ی O مرکز آن می باشد. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. به نظر شما اگر نقطه ی C را حرکت دهیم به طوری که دایره هایی ایجاد شود که پاره خط AB وتر آن باشد، نقطه ی O روی چه مسیری حرکت می کند؟ نقطه ی C را حرکت دهید تا بهتر بتوانید به سؤال پاسخ دهید. روی نقطه ی O کلیک راست کنید و گزینه ی «تعقیب مسیر روشن» را فعال کنید. مجدداً نقطه ی C را حرکت دهید. آیا پاسخی که دادید، درست بود؟ فاصله ی O از دو سر پاره خط AB همیشه مساوی است. این نکته شما را به یاد چه چیزی می اندازد؟