Definicija i elementi piramide

piramida-elementi

 piramida-elementi
Piramida je poliedar koji ima n+1 stranu od kojih je jedan n-tougao (mnogougao) i n trouglova.Mnogougao u osnovi je osnova piramide,a trouglovi su bočne strane piramide.Rastojanje vrha piramide do ravni osnove je visina piramide.Visina piramide obeležava se sa H.Piramide mogu biti u zavisnosti od osnove trostrane,četvorostrane,... n-tosrane.Piramida čija je osnova pravilan mnogougao,a podnožje visine je centar osnove,naziva se pravilna piramida.Visina h svake bočne strane pravilne piramide naziva se apotema.