Διερεύνηση γραμμικής εξίσωσης αx+βy=γ

Συμπληρώστε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις Η γραμμική εξίσωση αx+βy=γ με α = 0  παριστάνει μια ευθεία που είναι ................ στον άξονα  ....

Συμπληρώστε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις Η γραμμική εξίσωση αx+βy=γ με β = 0  παριστάνει μια ευθεία που είναι ................ στον άξονα   .... .

Συμπληρώστε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις Η γραμμική εξίσωση αx+βy=γ με α = 0 , β = 0  και γ≠0 ..... παριστάνει ευθεία είναι ................. .

Συμπληρώστε το κενό με την κατάλληλη λέξη Η γραμμική εξίσωση αx+βy=γ με α = 0 , β = 0  και γ = 0 είναι ................. . Η εξίσωση 0x + 0y = 0 ........................ για κάθε ζεύγος αριθμών (x, y) Τα σημεία όμως,  ..... βρίσκονται στην ίδια ευθεία

Ειδικές περιπτώσεις