Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Aproximació de nombres naturals

Trunca i arrodoneix els nombres que se't demanen. Vigila, que de vegades es demana a les desenes i altres ales centenes! Respon correctament 8 exercicis. La nota es calcularà fent la proporció entre exercicis correctes i exercicis fets.