Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Representació d'equacions de primer grau i dues incògnitesògnites

Introdueix l'equació 2x+y=1 i marca sis punts de la recta fent que es visualitzin les coordenades

Quin dels següents punts és solució d'aquesta equació ? Pots mirar el gràfic o comprovar si substitutint la x i la y a l'equació i comprovant que es verifiqui

Marqueu on calgui
  • A
  • B
  • C
  • D
Comprova la meva reposta (3)

Comprova substituint la x i la y que l'equació 2x-4y=12 té com a una de les seves solucions x=0 i y=-3

Entra l'equació anterior a l'esquerra i comprova que el punt (0, -3) realment és solució de l'equació. Marca'l amb l'eina "punt" fent que es vegin les coordenades