تبدیل شش ضلعی منتظم به یک مثلث متساوی الاضلاع

:نویسنده
setareh noorbakhsh
فعالیت: حالا با جا به جا کردن نقطه سبز می توانید ببینید که شش ضلعی چگونه به یک مثلث متساوی الاضلاع تبدیل می شود.