Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

ביטוים אלגבריים בגאומטריה: כתיבה, הצבה, חישובים: היקף המלבן

רצוי להשתמש בתוך APP (להשתמש באופציה OPEN APP) ניתן להשתמש בסרגל לצעדי בניה. .ניתן להזיז סרגל גרירה, למדוד ולחשב צלעות, לעשות בדיקת תוצאת הרישום והחישוב של ההיקף