Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Эллипсийн график

Цаасан дээр R радиустай О цэгт төвтэй тойрог болон тойргийн дотор орших А цэг авъя. А цэгийг тойргийн хүрээн дээр байхаар цаасыг нугалж болох ба ингэж олон удаа нугалахад эдгээр нугалаасаар хашигдсан эллипс үүсдэг. А цэгийг тойргийн хүрээн дээр байхаар нугална гэдэг нь геометрийн үүднээс А цэг болон тойрог дээр орших цэгийг холбосон хэрчмийн дунджаас босгосон перпендикуляр шулуунуудыг татахтай ижил юм. Үүнд үндэслэсэн байгуулалттай доор танилцана уу. А, О цэгүүд нь эллипсийн фокусын цэгүүд юм. А цэгийг тойрог руу ойртуулж, холдуулахад ямар зүй тогтол ажиглагдах вэ? А цэгийг О цэг рүү ойртуулахад ямар зүй тогтол ажиглагдаж байна вэ?