Relación área círculo e área polígono

Persoa autora:
Pila
Tema(s):
Área, Círculo
Move o esvarador " n " para modificar o número de lados do polígono Move o esvarador " r " para modificar o radio da circunferencia Move o esvarador " 1º movemento " para descompoñer o polígono en triángulos, e aparecerache outro esvarador Move o esvarador " 2º movemento " para descompoñer os triángulos nun rectángulo e aparecerache outro esvarador Move o esvarador " 3º movemento " para dobrar o rectángulo e reducir a súa base a metade Observa como se modifican os textos, e como a maior número de lados, a área círculo queda cuberta pola área do polígono en máis do 95 %