Representació gràfica de sistemes d'equacions lineals

Mou els punts lliscants associats a les equacions de les dues rectes per obtenir diferents casos: rectes secants, rectes paral·leles, rectes coincidents. Estudia la relació entre els coeficients en cada cas i extreu-ne conclusions.