Funcions de primer grau

Tema/es:
Funcions
Les funcions de primer grau són del tipus y = mx+b. Amb l’ajut del geogebra i responent les següents preguntes aprendrem com és el gràfic d’aquestes funcions i com influeixen la m i la b.
Dóna valors positius a la m. Què observes? Dóna valors negatius a la m. Què observes? Dóna el valor m=0. Què observes? La m s'anomena pendent. Perquè creus que s'anomena així? Deixa la m fixa i dóna diferents valors a la b. Com canvia el gràfic? La b s'anomena ordenada a l'origen. Perquè creus que s'anomena així? Com ho faries per dibuixar el gràfic donada l'expressió algebraica? Ara a l'inversa: com trobaries l'expressió algebraica si et donen el gràfic?